สุขภาพ การออกกำลังกาย ข่าวสารต่างๆไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุ B เตือนระบาด 7 กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน

ประกาศเตือนจากกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับเรื่อง ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ B

ไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 มี.ค. ได้พบผู้ป่วยโรค ไข้หวัดใหญ่ 99,087 ราย คิดเฉลี่ยเป็นอัตราป่วยถึง 151.45 รายต่อแสนประชาชน ยิ่งกว่านั้นเสียชีวิตไปแล้วถึง 6 ราย วันนี้ Axofitness จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B กันค่ะ

ไข้หวัดใหญ่ เป็นอาการที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน โดยอาการเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส อินฟลูเอนซา (Influenza virus) โดยเชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้สามารถแบ้งออกได้ 3 ประเภท

1.เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (Influenza A)

2.เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Influenza B)

3.เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C (Influenza C)

ซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักกับ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Influenza B)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B เป็นสายพันธ์ุที่ระบาดในช่วงของหน้าฝนและหน้าหนาว เพราะว่าเชื่อไวรัสนี้ชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่เย็น

ลักษณะของโรค
มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัตืซ้ำ เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) มาแล้ว หลายครั้ง แต่ละคร้ังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีป ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคน

อาการของโรค
อาการของโรคนั้นจะเริ่มมีก็ต่อเมื่อได้รับเชื้อ 1-4 วัน โดยจะเริ่มมีไข้แบบทันทีทันใด 38 องศาในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กมักสูงกว่านี้ มีอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมากและอาจพบอาการคัดจมูก เจ็บคอ ถ้าเป็นไขนาน จะมีอาการร่วมมาคือ อาการไอจากหลอมลมอักเสบ (post viral bronchitis) ปกติแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ก็มีบางรายที่มีอาการรุนแรงเกิดจากภาวะแทรกซ้อน

ไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนมี 7 กลุ่ม ดังนี้
1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปอด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย
4.ธาลัสซีเมีย
5.ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
6.โรคอ้วน ซึ่งปีนี้ สปสช.
7.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ด้านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการจัดวัคซีนเพิ่มจาก 3.5 ล้านโดส เป็น 4 ล้านโดส

การติดต่อของเชื้อโรค
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันตามทางเดินหายใจ โดยจะได้รับเชื้อมากจากอากาศ แพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อโดยการไอ จาม หรือพูด ในพื้นที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน ซึ่งการแพร่เชื้อจะเกิดขึ้นได้มาก นอกจากนี้การแพร่เชื้ออาจจะเกิดโดยการสัมผัสฝอยละอองน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย

ระยะติดต่อ
ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่1 วันก่อนมีอาการและจะแพร่เชื้อต่อไปอีก 3-5 วันหลังมีอาการในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กอาจแพร่เชื้อได้นานกว่า 7 วัน ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อในช่วงเวลานั้นได้ เช่นกัน

ไข้หวัดใหญ่

การรักษา
การให้ยาต้านไวรัส amantadine hydrochloride หรือยา rimantidine hydrochloride ภายใน 48 ชั่วโมง นาน 3-5 วัน จะช่วยลดอาการและจำนวนเชื้อไวรัสชนิด A ในสารคัดหลั่ง ที่ ทางเดินหายใจได้ ขนาดยาที่ใช้ในเด็กอายุ 1-9 ปี ให้ขนาด 5 มก./กก./วัน แบ่งให ้2 คร้ัง สำหรับ ผู้ป่วยอายุ 9 ปีขึ้นไปให้ขนาด 100 มก. วันละ 2 ครั้ง (แต่ถ้าผู้ป่วยน้ำหนักน้อยกว่า 45 กก. ให้ใช้ขนาดเดียวกับ เด็กอายุ1-9 ปี ) นาน 2-5 วัน สำหรับผู้ป่วยอายุ 65 ปีข้ึนไป หรือผู้ที่การทำงาน ของตับและไตผิดปกติ ต้องลดขนาดยาลง ในช่วงหลังๆ ของการรักษาดด้วยยาต้านไวรัส อาจพบการดื้อยาตามด้วยการแพร่โรคไปยังคนอื่นได ้ กรณีนี้อาจให้ยาต้านไวรัสแก่ผเู้สี่ยงโรคสูงที่อยรู่วมกันเป็นกลุ่ม ถ้ามีอาการ แทรกซ้อนจากเชื้อแบคเทียเรียต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วยและควรหลีกเลี่ยงยาลดไข้พวก salicylates เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Reye’s syndrome

การป้องกันโรค วิธีที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงเชื่อหวัดได้คือการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกลับผู้ป่วย, และด้วยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ของตนเอง

สนับสนุนโดย : SlotXO  UFABET